Kepemilikan Saham

  • Pemegang Saham Pengendali : Dr. (HC). Drs. H. Darsono (51%)

  • Pemegang Saham Pengendali : Dr. Pranoto, SE., MM. (29%)

  • Pemegang Saham : dr. Safitri Rahayu, MARS (21%)